Over het eerste advies van de REA

Ooit stelde de Tweede Kamer een “Raad van Economisch Adviseurs” (REA) in die bedoeld was om de Kamer te adviseren over economische vraagstukken, zodat de Kamer op dat punt minder afhankelijk zou zijn van informatie van de regering of van het Centraal Planbureau. De Raad werd bemand met enkele economische hoogleraren van naam, die voor hun advieswerk door de Kamer betaald werden. Hun eerste advies ging over de (over)productie van wetgeving, de oorzaken daarvan en de remedies daarvoor. Het stuk bleek bij nauwkeurige lezing op drijfzand te zijn gebaseerd. In feite  was het niet meer dan borrelpraat, gewichtig gemaakt met literatuurverwijzingen die niet bleken te kloppen. In deze bijdrage wordt er de vloer mee aangeveegd. De REA is niet erg veel later trouwens weer opgeheven.

En alle schuren raakten vol … Over het eerste advies van de Raad van Economisch Adviseurs, in: Liesbeth Heijnis e.a. (red.). Over de streep. Liber Amicorum t.g.v. het afscheid van Hans Bierman, wetgevingsjurist van de buitencategorie, Den Haag (VROM), 2006.

Politieke geschiedenis van de Awb

Aan de uitbouw van de Algemene wet bestuursrecht is decennialang gestaag doorgewerkt zonder dat daar veel politieke belangstelling voor was. Kennelijk was er wel steeds voldoende politiek draagvlak, want de achtereenvolgende wetsvoorstellen werden behandeld en aangenomen. Het project zakte niet in en het oorspronkelijke programma kon voor een groot deel verwezenlijkt worden. Deze bijdrage probeert daarvoor een verklaring te vinden.

Een rode geschiedenis van de Awb, met zevenmijlslaarzen, in: O. Balak e.a. (red.), Wetten, woorden, wensen. Opstellen over constitutie, wetgeving en beleid (afscheidsbundel J.A. Peters), Den Haag (BZK), 2002.